Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình OCOP năm 2024

Để việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ( OCOP)  đảm bảo hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra. Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về Chương trình OCOP.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tìm kiếm, phát hiện các sản phẩm tiềm năng, đặc trưng của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn… để hướng dẫn, đôn đốc các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP và hoàn thiện, phát triển sản phẩm. Chủ động tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện để làm cơ sở tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo Kế hoạch 1366/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 (đợt 1 dự kiến tổ chức đánh giá, phân hạng vào tháng 5; đợt 2 dự kiến tổ chức đánh giá, phân hạng vào tháng 11). Chú trọng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Trong đó, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra sản phẩm sau khi được đánh giá, phân hạng.

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu cho sản phẩm OCOP thông qua các hoạt động văn hóa, sự kiện chính trị…

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh có 351 sản phẩm OCOP, trong đó có 02 sản phẩm 5 sao, 118 sản phẩm 4 sao và 231 sản phẩm 3 sao. Chương trình đã được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả, tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới./.​