Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần 1)

Ngày 05/01/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 05/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2023 (Lần 1), trong đó có nội dung đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dương của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD. Sau khi xem xét, UBNDtỉnh thống nhất điều chỉnh Mục 2 Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 05/01/2024 như sau:

​2. Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dươngcủa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3916/BC-SKHĐT, ngày 28/12/2023 về việc đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dương của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

​Chi tiết tại file đính kèm:

03.01.2024.TB dieu chinh noi dung.pdf