Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024.

 

​Thanh niên Hải Dương tham dự buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023

Buổi đối thoại với chủ đề Chủ đề: "Thanh niên tỉnh Hải Dương chung tay xây dựng văn hóa, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội" sẽ được tổ chức trực tiếp 01 buổi , dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới đây tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tỉnh.

Nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề về: Những vấn đề thanh niên quan tâm liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần, phát huy vai trò của thanh niên trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lễ hội truyền thống, giá trị di tích lịnh sử cách mạng…, gắn liền với hình ảnh con người và quê hương Hải Dương, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  Vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc góp sức xây dựng văn hóa, con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; Thanh niên kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng của quê hương Hải Dương; xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, cộng đồng, xã hội; xây dựng hình mẫu thanh niên Hải Dương thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên; Chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc, kết luận Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh; lập dự toán kinh phí đối với các nội dung liên quan. Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ Tỉnh đoàn; phân nhóm câu hỏi, chuyển các cơ quan đơn vị liên quan trao đổi, trả lời và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

KH doi thoai thanh nien nam 2024 (Ver1).pdf