Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 15363/CTHDU-HKDCN ngày 07/11/2023, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được quy định trong Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh  đăng tải toàn văn dự thảo trên để lấy ý kiến tham gia theo quy định với các thông tin sau:

1. Tên văn bản: Quyết định ban hành bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Thời hạn góp ý: ​đến ngày 01/3/2024.

3. Địa chỉ nhận góp ý:

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản).

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com.

Chi tiết tại file đính kèm: