Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định 25/2021/QĐ-UBND

​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4903/UBND-VP ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và giao Sở Tài chính soạn thảo Dự thảo quy định sửa đổi Quyết số 25/2021/QĐ-UBND để tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

​Sở Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh v/v sửa đổi Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để lấy ý kiến tham gia theo quy định: 

1. Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi Quyết định 25/2021/QĐUBND quy định về “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 

2. Thời hạn góp ý: đến ngày 02/02/2024. 

3. ​Địa chỉ nhận góp ý: 

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản). 

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com

​​​Chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

27.12.2023- DU THAO SUA DOI QD 25.2021.pdf