Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh​

​​​Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân 

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

Moi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (số 94 Quang Trung, thành phố Hải Dương) hoặc gửi vào Email: khtc.haiduong@gmail.com​​

4. Du thao To trinh de nghi ban hanh NQ - So.pdf

5 Du thao To trinh de nghi ban hanh NQ - UBND.pdf

6. Du thao Nghi quyet.pdf

4.1. PL 01 Kem theo To trinh cua So.pdf

4.2. PL 02 Kem theo To trinh cua So.pdf

5.1. PL 01 Kem theo To trinh cua UB.pdf

5.2. PL 02 Kem theo To trinh cua UB.pdf

6.1. Phu luc 01 kem theo NQ.pdf

6.2. Phu luc 02 kem theo NQ.pdf