Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Diễn đàn năng lượng xanh, sạch hướng tới netzero

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Tổ chức, Tập đoàn, Doanh nghiệp tới tham dự Diễn đàn năng lượng xanh, sạch hướng tới netzero.