Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự họp công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Thông báo số 795/TB-BTĐKT ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

​​Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe công bố Kết luận thah tra, cụ thể như sau:

I. Thành phần mời dự họp:

* Đại biểu Trung ương:

- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

* Đại biểu ở tỉnh: - Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh và Chuyên viên theo dõi lĩnh vực thi đua - khen thưởng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Hội Nông dân tỉnh;Viễn thông Hải Dương; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi;

- Đại diện lãnh đạo: UBND thành phố Hải Dương; UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn; UBND các huyện: Ninh Giang, Thanh Miện, Nam Sách.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương (cử phóng viên dự và đưa tin).

2. Thời gian: bắt đầu từ 15h00, ngày 27 tháng 6 năm 2024 (Thứ 5).

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương. (Số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

2024. GIAY MOI DU HN CONG BO KET LUAN THANH TRA (Ve cong tac thi dua khen thuong).pdf