Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 708/VPCP-TH ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc mời dự họp trực tuyến giữa Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với địa phương, UBND tỉnh mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời

- Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hải Dương;

 - Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đồng chí Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có liên quan; 

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương và 01 chuyên viên có liên quan. 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương. 

2. Thời gian: 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2024. 

3. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 - Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (Số 45, Quang Trung, thành phố Hải Dương).