Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự họp về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện một số dự án, công trình, quản lý đất đai, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ người

Thực hiện Chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện một số dự án, công trình, quản lý đất đai, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

1. Thành phần mời dự tất cả các nội dung

- Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh (cử phóng viên dự và đưa tin).

2. Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 ngày 08 tháng 7 năm 2024 (Chiều thứ2).

3. Nội dung:

3.1. Nội dung 01(từ 13h30 đến 14h00): Sở Xây dựng báo cáo:

(1) Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật về xây dựng nhà ở trong các khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

(2) Đề xuất khu vực xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2).

(3) Đề xuất khu vực xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công, thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2).

(4) Xem xét đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự ánKhu dân cư thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã, thành phố: Kinh Môn, Chí Linh, Hải Dương và các phòng, ban, đơn vị, cán bộ có liên quan (do lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố mời).

- Đại diện các Nhà đầu tư có liên quan(do Sở Xây dựng mời).

3.2. Nội dung 02 (từ 14h00 đến 14h30): Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (do lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố mời).

- Chủ tịch Hội đồng trường (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Hiệu trưởng (Giám đốc) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời).

- 10 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động trong khu công nghiệp (do Ban Quản lý các khu công nghiệp mời).

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố (do UBND các huyện, thị xã, thành phố mời).

3.3. Nội dung 03 (từ 14h30 đến 15h00): Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Hải Dương.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (do lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố mời);

3.4. Nội dung 04 (từ15h00 đến15h30): Sở Kếhoạchvà Đầu tư báo cáo kết quả giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị, cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương và cán bộ có liên quan.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD Hải Dương (do UBND huyện Bình Giang mời).

3.5. Nội dung 05 (từ 15h30 đến 16h30):

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo trình tự, thủ tục, công tác phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân (liên quan đến hồ sơ thủ tục xây dựng hoàn thành công trình); thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết.

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cấp, cấp đổi Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền của người  sử dụng đất; tồn tại, vướng mắc, khó khănvà đề xuất phương án giải quyết.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và cán bộ có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị, cán bộ có liên quan.

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và cán bộ có liên quan (do Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

- Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ có liên quan (do Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 01, trụ sở UBND tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương.

GM ngay 08.7.24 (sua).pdf