Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 5)

​Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 5) vào sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo các nội dung:

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 2 năm 2024.

1.2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng cuối năm 2024.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 9h15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 1.1, 1.2);

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hải Dương; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (nội dung 1.1).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ- HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh.

* Thời gian: Từ 9h15' đến 9h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về công tác tổ chức quản lý Dự án Phát triển các đô thị động lực - thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 9h45' đến 10h15'.

* Mời dự: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

4. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

4.1. Về Phương án Quy hoạch phân khu 3A (phân khu khu vực Liên Hồng), thành phố Hải Dương.

4.2. Về hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thanh Miện đến năm 2035.

* Thời gian: Từ 10h15' đến 11h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 6.1), UBND huyện Thanh Miện (nội dung 6.2).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Tờ trình thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Duệ trực thuộc trường Đại học Sao Đỏ, phường Thái Học, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 11h30' đến 12h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện theo pháp luật của Trường Đại học Sao Đỏ (giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).

GM hop UBND tinh thang 3 lan 5.pdf