Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - xã hội để xây dựng tài liệu, báo cáo trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Công văn số 10/CV-TBT ngày 17/6/2024 của Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội về việc Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội làm việc với các địa phương,  UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - xã hội để xây dựng tài liệu, báo cáo trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như sau:

​​​1. Thảo luận, đánh giá về (1) đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những thành tựu nổi bật, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; (2) những nút thắt về thể chế, các bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện; đề xuất phương án điều chỉnh; (3) các mô hình, cách làm tốt, sáng tạo của địa phương; (4) những kiến nghị của địa phương đưa vào báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của cả nước. 

 a) Thời gian: Từ 09 giờ đến 11 giờ 30, ngày 25 tháng 6 năm 2024. 

b) Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh, số 45, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương. 

c) Thành phần tham dự 

* Đại biểu Trung ương: Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. 

* Đại biểu Tỉnh: - Đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

2. Khảo sát thực tế tại một số dự án trên địa bàn tỉnh

 a) Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 25/6/2024.

 b) Thành phần mời dự 

* Đại biểu Trung ương: Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. 

* Đại biểu Tỉnh: 

- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Giao Thông vận tải, Công Thương.

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Nhà đầu tư có liên quan​