Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời dự
a) Tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh (Phòng họp tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh, số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương).
- Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh.
- Đồng chí Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh;
- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và 01 công chức, viên chức giúp việc triển khai Đề án 06 của cơ quan, đơn vị;
- Đại diện Lãnh đạo Báo Hải Dương;
- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 (do Công an tỉnh mời).
b) Tại điểm cầu Hội trường UBND cấp huyện:
- Đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện;
- Trưởng Công an, Phó Trưởng công an cấp huyện phụ trách công tác QLHC về TTXH, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH;
- Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan (do Chủ tịch UBND cấp huyện mời).
c) Tại điểm cầu trụ sở UBND các xã, phường thuộc Thành phố Hải Dương:
- Chủ tịch UBND cấp xã;
- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã;
- Đồng chí Trưởng Công an cấp xã.
 
2. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu).
3. Địa điểm, hình thức họp: Họp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu UBND cấp huyện. Riêng đối với UBND thành phố Hải Dương, có thể nối trực tuyến đến điểm cầu của UBND các xã, phường.
4. Chuẩn bị hội nghị
a) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện, khánh tiết, trang thiết bị phục vụ Hội nghị.
b) Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo, tài liệu cho các đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Hội nghị.
c) Sở Thông tin và Truyền thông: Đảm bảo các điều kiện về nhân lực, các trang thiết bị để kết nối đến các điểm cầu phục vụ Hội nghị.
d) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị, trong đó tập trung đánh giá về những nhiệm vụ chưa hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện trong thời gian tới.