Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 9)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 9) vào thứ sáu (buổi sáng và buổi chiều), ngày 28/6 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

BUỔI SÁNG, NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2024

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ, tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị đối với các dự án đầu tư công.

* Thời gian: Từ 07h30’ đến 08h15’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề xuất bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
 
* Thời gian: Từ 08h15’ đến 08h30’.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo: (1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nếu có); (2) Phân bổ vốn đầu tư công; (3) Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

* Thời gian: Từ 08h30’ đến 09h15’.

* Mời dự:
- Đại diện Lãnh đạo: Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời);

- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Hậu cần - Công an tỉnh;

- Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.

4. Sở Tài chính và Sở Tư pháp báo cáo: Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh (theo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 lần 7).

* Thời gian: Từ 09h15’ đến 09h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp báo cáo: (1) Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2024 để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (2) Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng chưa thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy CNQSD đất.

* Thời gian: Từ 09h30’ đến 10h00’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

6. Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng; thực trạng, nhu cầu về nhà ở đối với người có công với cách mạng, người nghèo và người yếu thế trong xã hội theo chỉ đạo của trung ương.

* Thời gian: Từ 10h00’ đến 10h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
7. Sở Nội vụ báo cáo Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập).

* Thời gian: Từ 10h30’ đến 11h00’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

8. Sở Công Thương báo cáo Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.

* Thời gian: Từ 11h00’ đến 11h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

9.1. Về việc tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước mặt, nâng cao chất lượng công tác quản lý cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và lộ trình, thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án cấp nước tại các khu vực, địa phương trên địa bàn tỉnh (theo nội dung nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 5 lần 3, Thông báo số 126/TB-UBND ngày 24/5/2024).

9.2. Về việc xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 41- NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

* Thời gian: Từ 11h30’ đến 12h00’.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (nội dung 9.1).

BUỔI CHIỀU, NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2024

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc triển khai Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn và Dự án xây dựng Bệnh viện quốc tế Lạc Việt Chí Linh tại Khu đô thị Trường Linh, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 13h30’ đến 14h00’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; các nhà đầu tư đề xuất dự án (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

11. Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo về việc nghiệm thu, bàn giao quyết toán Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh (mới).
 
* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h15’.

12. Sở Xây dựng báo cáo việc sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 6 lần 7).

* Thời gian: Từ 14h15’ đến 14h30’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh (do Hội nông dân tỉnh mời).

13. Sở Xây dựng báo cáo về Quy hoạch phân khu 4C (phân khu khu vực phía Nam đường vành đai 1) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

* Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h00’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương

14. UBND thành phố Hải Dương báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (nay là phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), tỷ lệ 1/500.

* Thời gian: Từ 15h00’ đến 15h15’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư thực hiện Dự án (Giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương mời).

15. UBND thành phố Chí Linh báo cáo tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn (trong đó có đề xuất ranh giới quy hoạch và các phân khu chức năng chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long).

* Thời gian: Từ 15h15’ đến 15h45’.

16. Sở Nông nghiệp báo cáo Tờ trình về việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 15h45’ đến 16h00’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh.

17. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

17.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước cho Công ty cổ phần Môi trường APT- Seraphin Hải Dương thuê tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.

17.2. Về việc đề xuất giải quyết đối với đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Đăng HD.
 
* Thời gian: Từ 16h00’ đến 16h30’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (nội dung 17.1); Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Minh Đăng HD (nội dung 17.2, giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

18. UBND huyện Ninh Giang, Sở Công Thương báo cáo: Phương án triển khai đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập gắn với tuyến đường trục Bắc - Nam trên địa bàn huyện Ninh Giang (Thông báo kết luận số 105/TB- UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Hải Dương).

* Thời gian: Từ 16h30’ đến 17h00’

* Mời dự: Đại diện pháp luật các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có liên quan (giao Sở Công Thương mời).