Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

​ 1. Nghiên cứu, tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ngoài nghiên cứu, tham gia, góp ý các nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai nêu trên, đề nghị nghiên cứu, tham gia cụ thể nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các công trình, dự án thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 4, Quy định Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương (nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo). 

3. Văn bản tham gia, góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: số 2B Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương; bản mềm gửi qua hòm thư công vụ: chicucthuyloi@haiduong.gov.vn) trước ngày 20/01/2024, trong trường hợp sau thời hạn nêu trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được ý kiến tham gia thì được hiểu là sở, ngành đã đồng ý với nội dung đã dự thảo

2. TTrbanhanhquydinhQLCTPCTT_L2.pdf

3. DT QD ban hanh quy dinh TT13_L2.pdf