Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Hoàn thành việc thống kê đất đai năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã hoàn thành việc thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
​Theo đó, tổng diện tích đất trong đơn vị hành chính của tỉnh đến hết năm 2023 là hơn 166.827 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 62,37%, đất phi nông nghiệp chiếm 37,56%, còn lại là diện tích đất chưa sử dụng.

Trong diện tích của các nhóm đất trên, diện tích đất nông nghiệp năm 2023 của tỉnh giảm hơn 624 ha so với năm 2022 do chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất khác để thực hiện các công trình, dự án; diện tích đất phi nông nghiệp tăng 617,64 ha và diện tích đất chưa sử dụng tăng 6,86 ha.​


Ảnh minh họa

So với kỳ kiểm kê năm 2019 thì tổng diện tích đất của tỉnh năm 2023 giảm 11,39 ha. Nguyên nhân giảm do điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 28/4/2020 của Chính phủ về việc “Xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng tại Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại".