Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày  1/4, 339 điều tra viên cùng 59 giám sát viên trên địa bàn tỉnh ra quân thực điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Đ​​ợt điều tra này toàn tỉnh có 799 địa bàn, với trên 141.000 hộ trong diện điều tra. Thời gian diễn ra từ ngày 1-30/4

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thực hiện thu thập thông tin 7 nội dung chính gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; Thông tin về di cư; Thông tin về giáo dục; Thông tin về tình trạng hôn nhân; Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi; Thông tin về người chết của hộ và Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 

Kết quả điều tra được tổng hợp theo mẫu biểu làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở cũng như tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cung cấp số liệu về quy mô dân số cấp huyện sau 5 năm thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đồng thời, phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương. ​​​