Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024.

​Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu từ 70% - 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 1​00% đơn vị hành chính cấp huyện duy trì và phát huy hiệu quả Trung tâm Văn hoá - Thể thao.  Phấn đấu đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hoá - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.  Từ 20% đến 25% phường, thị trấn đạt đô thị văn minh. Duy trì, phát huy 93% làng, khu dân cư văn hóa; 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.  Thư viện, Bảo tàng tỉnh tiếp tục thực hiện số hoá tư liệu, hiện vật. Phấn đấu duy trì, phát huy 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Để đạt được mục tiêu trên,  tại Kế hoạch đưa ra 05 nội dung cần thực hiện bao gồm:  

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông, môi trường văn hóa trên không gian mạng, văn hóa học đường... 

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực cộng đồng ở thôn, khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa; thực hiện nghiêm các quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai. 

 Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Vận động Nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, an toàn tại địa phương. 

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chuẩn cơ bản: hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động. 

 Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chuyên môn nghiệp vụ, nhằm gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lịch vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.​