Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 12/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan báo cáo triển khai một số nội dung liên quan đến việc triển khai các bước tiếp theo sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo góp ý của Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 37, Kết luận số 48 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hải Dương đã rà soát, xây dựng phương án tổng thể gửi Bộ Nội vụ. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng chủ trì cuộc họp

Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh là 38 đơn vị. Trong đó, số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 33 đơn vị (gồm 30 xã, 1 phường, 2 thị trấn). Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp là 05 đơn vị gồm xã Nhân Huệ (TP Chí Linh), và 04 đơn vị gồm các phường: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú (TP Hải Dương). Số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp là 23 đơn vị (gồm 18 xã, 2 phường, 3 thị trấn). 

Có một số đơn vị hành chính cấp xã liền kề thực hiện điều chỉnh một phần địa giới là xã Kim Xuyên huyện Kim Thành. Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh có tổng số 207 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 151 xã, 46 phường, 10 thị trấn, giảm 28 đơn vị, gồm 27 xã và 1 phường.


Giám đốc Sở Nội Vụ Sái Thị Yến báo cáo một số nội dung liên quan đến việc triển khai các bước tiếp theo sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo góp ý của Bộ Nội vụ

Đối với 28 ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp, có 25 ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có 21 đơn vị có diện tích tự nhiên đạt từ 30% so với quy định trở lên và quy mô dân số đều trên 100% và dưới 300% so với quy định. Thị trấn có 05 đơn vị, trong đó có 01 đơn vị là thị trấn Cẩm Giang có diện tích tự nhiên trên 70% so với quy định và quy mô dân số trên 100%, 04 đơn vị còn lại có diện tích tự nhiên trên 30% so với quy dịnh và quy mô dân số trên 100%. Phường có 02 đơn vị, tronóng có 01 đơn vị là phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn) đảm bảo đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên 100% tiêu chuẩn của ĐVHC theo quy định. 01 đơn vụ của thành phố Hải Dương có diện tích tự nhiên trên 30% so với quy định và quy mô dân số trên 300%.

Các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp so với tiêu chuẩn về các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp so với tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên còn thấp, tuy nhiên do yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, điều kiện địa lí tự nhiên, văn hoá, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt, cộng đồng dân cư, điều kiện địa lý tự nhiên, khó khăn trong giải quyết chế độ chính sách cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp. Nếu nhập thêm xã thứ ba (03 xã nhập thành một) sẽ khó có sự đồng thuận của nhân dân, ảnh hưởng đến sắp xếp giai đoạn 2026-2030, do vậy không thể nhập, điều chỉnh thêm với đơn vị hành chính cùng cấp khác.


Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc họp

Đối với 06 ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh ĐVHC nông thôn vào ĐVHC đô thị cùng cấp. Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh có 06 phương án sáp nhập ĐVHC nông thôn vào đô thị, trong đó có 01 xã sáp nhập vào phường và 05 xã sáp nhập vào thị trấn cùng huyện. Các xã thực hiện sáp nhập trên đều là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu có vị trí địa lí liền kề, ảnh hưởng lan toả sự phát triển của đô thị trong những năm gần đây, do đó sáp nhập cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị loại V, loại IV và giữ vai trò là trung tâm hành chính cấp huyện về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đâỷ sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã.

Đối với việc phù hợp của phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã nêu trên với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2016-2023 đã được cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023. Giai đoạn 2026-2030, không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp, cấp xã dự kiến có 53 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp (trong đó có 36 ĐVHC thuộc diện sắp xếp, 13 đơn vị liền kề liên quan và 04 đơn vị không thuộc diện sắp xếp, song đề nghị được sắp xếp để đảm bảo thành lập thị trấn).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng cơ bản nhất trí đối với bác cáo của Sở Nội vụ. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, Đối với các đơn vị sáp nhập nhưng chưa đủ tiêu chí cần phải làm rõ từng tiêu chí; hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ , trình HĐND câo huyện thông qua, sau đó tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để gửi về Sở Nội vụ.

Với đề xuất số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù, không thực hiện sắp xếp là 05 đơn vị gồm xã Nhân Huệ (TP Chí Linh), và 04 đơn vị gồm các phường: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú (TP Hải Dương), Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ thêm về căn cứ pháp lý, tình hình thực tiễn, và dự báo hệ luỵ nếu sáp nhập thì ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương như thế nào…từ đó làm căn cứ xin ý kiến cấp trên. PHó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ, theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.