Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 7)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 7) vào sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.
​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: về việc triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Phương án triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư Đá Mài, thành phố Hải Dương.

1.2. UBND thành phố Hải Dương báo cáo về tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố: (1) Dự án xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền; (2) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2; (3) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1; (4) Dự án GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị Đá mài phục vụ tái định cư dự án xây dựng đường Trương Đỗ kết nối với đường Tôn Đức Thắng và GPMB phần diện tích còn lại để thực hiện quy hoạch, xây dựng khu hành chính tập trung Tỉnh.
 
* Thời gian: Từ 7h30’ đến 8h00’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

2.1. Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng.

2.2. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 06/2019/NQ- HĐND ngày 11/7/2019, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh.

* Thời gian: Từ 8h00’ đến 8h45’.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các chuyện, thị xã, thành phố (nội dung 2.1, 2.2);

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (nội dung 2.1, giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 8h45’ đến 9h15’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời).

4. Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Tờ trình ban hành Báo cáo kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động năm 2025.

* Thời gian: Từ 9h15’ đến 9h45’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

5.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nhà ở xã hội sau phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 lần 3 (theo Thông báo số 148/TB-UBND ngày 07/6/2024) và tham mưu đề xuất nội dung phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương được thành lập tại Quyết định số 1218-QĐ/TU ngày 07/6/2024.

5.2. Về việc sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
 
5.3. Tiến độ đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Ninh Giang.

5.4. Tờ trình về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Miện 1, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/2000.

* Thời gian: Từ 9h45’ đến 10h30’.

* Mời dự:
- Nội dung 5.1: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Lãnh đạo ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh;

- Nội dung 5.2: Đại diện Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc hội nông dân tỉnh (do Hội nông dân tỉnh mời);

- Nội dung 5.3: Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, các nhà đầu tư có liên quan (giao UBND huyện Ninh Giang mời);
- Nội dung 5.4: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Về việc tham mưu đầu tư xây dựng tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành.

* Thời gian: Từ 10h30’ đến 11h00’.

* Mời dự: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành; Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Comma 18 (nội dung 6.2, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

7. Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Miện báo cáo nội dung: Tờ trình xin chủ trương chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện.

* Thời gian: Từ 11h00’ đến 11h15’.

* Mời dự: Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (giao UBND huyện Thanh Miện mời).

8. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung: Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc nông, lâm trường, đất khai hoang… (gọi chung là đất rừng), những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập; đề xuất giải pháp để quản lý đất rừng; phương án xử lý các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất rừng.

* Thời gian: Từ 11h15’ đến 11h45’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn.

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo nội dung: Tờ trình về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.
 
* Thời gian: Từ 11h45’ đến 12h00’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.