Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kinh Môn hỗ trợ giá giống lúa mới, phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học cho người dân

​Để khuyến khích nông dân tích cực đưa giống lúa mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và chống chịu sâu bệnh hại và cải tạo đất hỗ trợ phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học cho nông dân chăm bón đối với diện tích lúa nếp cái hoa vàng vụ mùa năm 2024 kịp thời vụ, UBND thị xã hỗ trợ cho nông dân giá thóc giống, phân bón đối với 3 giống lúa: Đài thơm 8, VNR20 và lúa Nếp cái hoa vàng.
​​​​​​​​​​Điều kiện hỗ trợ: quy mô 20 héc ta trên vùng trở lên. Định mức giống 1 kg/sào, tương đương 28 kg/ha. Mức hỗ trợ 39.000/sào. Loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học mức hỗ trợ kinh phí mua phân bón hữu cơ, chế phâm sinh học là 60.000/sào.
UBND thị xã yêu cầu các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất gieo trồng vụ mùa năm 2024, chú trọng quy hoạch phát triển những giống lúa thuần, lúa chất lượng cao vào sản xuất, nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích; thực hiện nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa, trà lúa của thị xã ban hành. Đối với lúa Nếp cái hoa vàng sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học đăng ký theo kế hoạch phân bổ; trên cơ sở tổng hợp kết quả gieo cấy lúa nếp cái hoa vàng vụ mùa năm 2023 sẽ phân bổ kế hoạch cho những địa phương có diện tích cấy nhiều, những địa phương khác nếu quy vùng được vụ mùa năm 2024, đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ, đăng ký trước ngày 5/3/2024.