Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Kim Thành triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành vừa ban hành Kế hoạch về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện với một số nội dung cụ thể như sau:

​​Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch của UBND tỉnh về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024. Triển khai thi hành thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả pháp luật về xử lý VPHC; kịp thời nắm bắt tình hình chính sách, pháp luật và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC để có giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác xử lý VPHC; ý thức chấp hành pháp luật về xử lý VPHC của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; góp phần đấu tranh, phòng ngừa VPHC, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC phải được thực hiện một cách thường xuyên, toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai và minh bạch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện; không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

Xác định rõ nội dung, trọng tâm công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn huyện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.