Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị

Thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp để nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị; cụ thể như sau:
​1. Thành phần:
- Lãnh đạo UBND tỉnh. 
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (do Giám đốc Sở phân công). 
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư tỉnh.
 - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên liên quan. 
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
2. Thời gian: từ 14h00’, thứ Hai, ngày 01/7/2024. 
3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (Số 45, Quang Trung, TP Hải Dương)​