Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

Mục tiêu Kế hoạch đưa ra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, doanh nghiệp nhà nước (DNNN)đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ người làm pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Các nội dung thực hiện bao gồm: ​Kiện toàn tổ chức, hoạt động bộ máy pháp chế​; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế​.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả công tác pháp chế, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các DNNN trên địa bàn tỉnh...​​