Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 894/KH-UBND về việc thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2024 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của gia đình, cá nhân và cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trẻ em để tổ chức tốt các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

Qua đó, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột, lao động sớm; bảo đảm sự an toàn cho mọi trẻ em; loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn hoạt động thực hiện công tác trẻ em năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án… về công tác trẻ em.​​

KH cong tac TE nam 2024.pdf