Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2024

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nội dung chi tiết
Quyet dinh phe duyet KH dau gia khoang san dot 1 nam 2024.pdf