Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024

​Theo đó, tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm toàn diện, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL theo hướng thực chất, thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Nội dung hoạt động của Hội đồng trong năm 2024 gồm: Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh với các thành viên Hội đồng​; Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng;Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2024 và triển khai công tác PBGDPL trên toàn tỉnh.​; Chỉ đạo tổ chức điểm PBGDPL cho một số đối tượng như: người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; cán bộ, công chức, viên chức; người chưa thành niên, học sinh, sinh viên... ; Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi nội dung Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” theo các kế hoạch của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch có nội dung liên quan đến hoạt động PBGDPL​; Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh: Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới ; Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức phù hợp ​​.....

Ke hoach Hoi dong PBGDPL nam 2024.pdf