Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Theo mục tiêu tại Kế hoạch đề ra tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên; gắn việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồn học sinh sau trung học cơ sở, tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp trung học lựa chọn hướng đi phù hợp, tiếp cận nghề nghiệp và học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. ​​


Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Đối với phổ cập mẫu giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi: Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp và 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày. 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỉnh Hải Dương duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học : Phấn đấu đến năm 2030: 100% trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; 100% số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tỉnh Hải Dương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 

Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sởL Phấn đấu đến năm 2030, 100% số thanh niên, thiếu niên độ tuổi 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; 98% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 25% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được học nghề trình độ trung cấp; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; 12/12 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tỉnh Hải Dương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Đối với xóa mù chữ Đến năm 2030: 100% người trong độ tuổi 15 đến 35 biết chữ giai đoạn 2. 99,98% người trong độ tuổi 15 đến 60 biết chữ giai đoạn 1 và 99,95% người biết chữ giai đoạn 2; 70% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục;  Tỉnh Hải Dương duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

Đối với phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đến năm 2030, 100% trường có cấp trung học cơ sở, trường có cấp trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp; có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục vừa học văn hoá, vừa học nghề trình độ sơ cấp hoặc liên kết đào tạo trình độ trung cấp tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.  Có 30% đến 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.