Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1334/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2024.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024. Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã trong triển khai thực hiện.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo 100% số xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010-2020 cơ bản đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu năm 2024 có 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo 100% số huyện đã đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 cơ bản đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến hết năm 2024 có ít nhất 3 huyện đủ các điều kiện để trình công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2025.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt 05 giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; Phối hợp thực hiện hiệu quả 10 nội dung của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới; Tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành.

KE HOACH XAY DUNG NTM NAM 2024.pdf