Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 895/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030.

Với mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, trong đó chú trọng các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới như: sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm; phòng ngừa và ứng phó đối với bạo lực phụ nữ và trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh,...Tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế, tiếng nói, quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia các lĩnh vực hòa bình, an ninh, góp phần duy trì hòa hình, ổn định và sự phát triển bền vững của tỉnh, quốc gia và quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Qua đó nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn hoạt động thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chức năng, nhiệm vụ. tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án… về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

KH cong tac BDG nam 2024.pdf