Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố năm 2024

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố năm 2024, cụ thể như sau:

​​​

STTSố Quyết địnhNội dungFile đính kèm
1131/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Hải Dương 12.1 KHSDD 2024 (TP H Duong).pdf
2125/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kim Thành 12.1 PCT KHSDD 2024 (Kim Thanh).pdf
3126/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tứ Kỳ

 

 12.1. PCT KHSDD 2024 (Tu Ky).pdf
4135/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Hà

 

 12.1. QD KHSDD Thanh Ha.pdf
5129/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Miện

 

 12.1 PCT KHSDD 2024 (Thanh Mien).pdf
6127/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Lộc  12.1 QD KHSDD 2024 (Gia Loc).pdf
7134/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nam Sách

 

 12.1.PCT QD KHSDD 2024 (Nam Sach).pdf
8128/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Giàng

 

 12.1 QD KHSDD 2024 Cam Giang.pdf
9132/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ninh Giang

 

 12.1. QD KHSDD 2024 Ninh Giang.pdf
10133/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Kinh Môn

 

 12.1 KHSDD 2023 (Kinh Mon) doc.pdf
11130/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bình Giang

 

 12.1 QD KHSDD 2024 (Binh Giang).pdf
12​137/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Chí Linh

 

 ​12.1 KHSDD 2024 (TP Chi Linh).pdf