Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

​​Theo Kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 8% lực lượng lao động trong độ tuổi; Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 47%; Tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số đạt 95%. 

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 61% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 9% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu đạt khoảng 52% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số đạt 99%.

Để đạt được các mục tiêu trên, tại Kế hoạch cũng đưa ra 5 giải pháp bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện​; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh./.​