Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2473/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
​Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 31- CT/TW; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của tỉnh; phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đặt người lao động là trung tâm, là động lực của sự phát triển. Đồng thời, bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giảm tai nạn lao động (TNLĐ), nhất là TNLĐ nghiêm trọng, tỷ lệ TNLĐ chết người giảm ít nhất 4%/năm; số người lao động làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm; số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm. 

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Kế hoạch đưa ra một số nội dung bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác ATVSLĐ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ​; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra tai nạn lao động; Bố trí nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động...

KH thuc hien chi thi 31 ve ATVSLD.pdf​​