Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi
Mục tiêu của Kế hoạch đưa ra  là trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện. Phấn đấu trên 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Phấn đấu 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.  Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030 trên địa bàn toàn tỉnh.

​Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm:​Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách hoặc xây dựng chính sách đặc thù phù hợp với tình hình của địa phương về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức, mô hình đa dạng, linh hoạt, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. 

Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. 

Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng về hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. 

 Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục  Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.  Tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân cấp thực hiện chính sách cho các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị trực tiếp chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi đảm bảo phù hợp với từng diện đối tượng.  Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng, khu vực tư nhân, các doanh nghiệp để phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.​  ​​