Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

​Theo đó, việc triển khai thực hiện nội dung Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi; triển khai nội dung thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi năm 2024 bảo đảm thích ứng với già hóa dân số.  Phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế,… phù hợp với nhu cầu, khả năng sức khỏe của người cao tuổi; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng cuộc​ sống cho người cao tuổi. 

Các nội dung hoạt động bao gồm: Tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn việc thực hiện chính sách và công tác đối với người cao tuổi; Phát huy vai trò của người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe,  đời sống văn hóa, tinh thần người cao tuổi; Chăm sóc; trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; Nâng cao đời sống vật chất ; Xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.


UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi; hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao đời sống người cao tuổi; rà soát, cập nhật, báo cáo dữ liệu về người cao tuổi trên địa bàn quản lý; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai, tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định và các văn bản hướng dẫn; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng; quan tâm chỉ đạo việc vận động, phát triển Quỹ "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" ở địa phương​​