Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

Ngày 5/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 , hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh Hải Dương.  Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; (2) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030. (3) Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên. (4) Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018. (5) Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. (6) Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên. (7) . Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương; tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết về cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ. ​ ​​

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp; Đề xuất, tổ chức các hoạt động, xung kích tình nguyện để tập hợp thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.