Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024

Hội đồng Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022); và bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 năm 2023). 

 Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào website của Cuộc thi tại địa chỉ: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//:sotuphap.haiduong.gov.vn). 

Thời gian thi được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau: 

- Đợt thi thứ nhất: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024.

 - Đợt thi thứ hai: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2024. 

 Công bố kết quả từng đợt thi từ sau 05 đến 10 ngày của đợt thi đó. 

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi đợt thi gồm 15 giải thưởng cho tập thể, cá nhân. Cụ thể: 

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

 - Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba.

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị; đặt link cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đơn vị mình; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tham gia Cuộc thi, đảm bảo ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo link Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương; phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi đồng thời chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác tại địa phương.​