Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Ngày 27/09/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2034/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.