Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch của tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố về việc khẩn trương hoàn thành
việc số hóa dữ liệu hộ tịch của tỉnh.

​Theo báo cáo của Sở Tư pháp, toàn tỉnh đã nhập vào Phần mềm hỗ trợ số hóa hộ tịch được 1.733.639 trường hợp (đạt 98,9%); còn lại 1,1% là những trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhập dữ liệu vào phần mềm. Để khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đưa vào khai thác, sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tới các đơn vị cấp xã tập trung thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 10/5/2024. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả số hóa về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) và chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo, tỷ lệ hoàn thành của đơn vị mình. 

Đối với các đơn vị chưa hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch vào Phần mềm hỗ trợ số hóa (Phần mềm 158) phải tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra từng trường hợp chưa nhập được, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý; rà soát những trường hợp nhập trùng thông tin để xóa trên Phần mềm 158; phê duyệt dữ liệu để chuyển sang Phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. 

Đối với những đơn vị, địa phương công chức Tư pháp - Hộ tịch không thực hiện được việc số hóa dữ liệu, cần khẩn trương có biện pháp điều động, biệt phái để tăng cường, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ số hóa. 

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, bố trí kinh phí đảm bảo các chế độ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch theo quy định. 

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo đúng thời gian quy định​