Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khối thi đua các tổ chức xã hội – nghề nghiệp ký giao ước thi đua năm 2024

Sáng ngày 01/3, tại Hội trường Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội - Nghề nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

​​Tham dự Hội nghị có sự tham gia của 10 đơn vị thành viên. Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan đăng cai Trưởng khối thi đua năm 2024. 


Đồng chí Vũ Văn Úy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện 10 đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh đã tham gia vào dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và nội dung Giao ước thi đua của khối năm 2024. Theo giao ước thi đua, năm 2024, 10 đơn vị thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức Hội, cơ quan vững mạnh; Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động của Khối thi đua; đồng thời làm tốt công tác đánh giá, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong phong trào thi đua của các đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động của khối. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024. 


Các đơn vị trong Khối tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024