Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Sở Nội vụ đã hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã niêm yết danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ở các đơn vị hành chính có liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đến ngày 24/3/2024 xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành là đơn vị cuối cùng trong tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, Sở Nội vụ đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương ở các đơn vị hành chính có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

​​Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐCP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Sở Nội vụ  tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương 

​​Bang Tong hop kq lay y kien cu tri.pdf