Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng hồ sơ và hoàn thiện lần 2 các dự thảo:
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương"​

- Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương"​

- Quyết định của UBND tỉnh về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh trật tự đến từng thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các Dự thảo nêu trên

​Mọi ý kiến tham gia gửi về Công an tỉnh, qua phòng Tham mưu, email: doi8pv01conganhaiduong@gmail.com để tổng hợp hoàn thiện các dự thảo văn bản theo quy định

Thời gian góp ý trong vòng 30 ngày kể từ ngày 22/4/2024.