Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - T​hương binh và xã hội lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về Dự thảo ​Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thời gian góp ý: Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 02/6/2024 

Địa chỉ nhận góp ý: Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương

 Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Hòm thư công vụ: hoangthithuhuong@haiduong.gov.vn 

DT NGHI QUYET (VONG 2) MUC CHI PCMT (1).pdf

DT TO TRINH CUA UBND TINH (VONG 2) MUC CHI PCMT.pdf

PL - KINH PHI (VONG 2) PCMT.pdf

BC CONG TAC PCMT 5 NAM.pdf

BAO CAO DANH GIA TAC DONG (VONG 2).pdf