Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024 - 2030

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024 - 2030

​​Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân

Thời gian góp ý từ 25/4/2024-25/5/2024

Các ý kiến tham gia gửi về: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Địa chỉ:  73-75 đường Bạch Đằng - Thành phố Hải Dương

Email: dulichhaiduong24@gmail.com​

Du thao Bao cao danh gia tac dong cac chinh sach ho tro phat trien du lich HD 2024-2030 (dinh kem).pdf

Du thao Nghi quyet ban hanh chinh sach ho tro phat trien du lich.pdf

Du thao To trinh cua SVHTTDL trinh UBND tinh Nghi quyet Hoi dong nhan dan tinh ve chinh sach ho tro phat trien du lich.pdf

Du thao To trinh cua UBND tinh trinh TT HDND tinh Nghi quyet Hoi dong nhan dan tinh ve chinh sach ho tro phat trien du lich (final).pdf