Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2025-2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2025-2030.

​​ Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành  và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

 Sở VHTTDL rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp. Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở VHTTDL chậm nhất vào ngày 20/7/2024 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định và báo cáo UBND tỉnh.

DU THAO NGHI QUYET ( DU THAO 20.6).pdf

DU THAO BAO CAO DANH GIA TAC DONG CHINH SACH( DU THAO 20.6) (1).pdf