Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc quy định hỗ trợ học phí đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Thông báo kết luận số 1048-TB/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 502-TB/VPTU ngày 17/8/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3131/UBND-VP ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo 502-TB/VPTU; Công văn số 4152/UBND-VP ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc tham mưu, báo cáo một số chính sách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tinh phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 07/02/2023 về thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ học phí đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến.

- Tên văn bản: Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ học phí đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Thời gian góp ý: đến ngày 04/3/2024.

- Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0220.3850534; Email: daynghehd@gmail.com.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

1. Du thao To trinh de nghi xay dung NQ.pdf

2. Du thao BC danh gia tac dong cua chinh sach.pdf

3. Du thao De cuong Nghi quyet HDND.GDNN.pdf