Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Lao động Thương binh và xã hội Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thời gian góp ý: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 23/7/2024. 

- Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0220.3850534; Email: daynghehd@gmail.com

Du thao To trinh chinh sach ho tro dao tao nghe theo dat hang cua doanh nghiep thang 6.2024.pdf

PL TTr So.15.6.pdf

Du thao BC danh gia tac dong thang 6.2024.pdf

Du thao De cuong Nghi quyet HDND.GDNN.15.6.24.pdf

PL2 kem TTr 15.6.pdf

PL 03.Kem TTr 15,6.pdf