Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí

Sở Tài chính dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 và Nghị quyết số 06/2023/NQHĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.

​Sở Tài chính lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân. 

Thời hạn góp ý: Từ ngày 23/3/2024 đến ngày 22/4/2024. 

Địa chỉ nhận góp ý: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. 

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá & công sản).

 Email: giacongsan.stchd@gmail.com. ​​

3.2024 DU THAO NQ HDND.pdf