Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

​Sở Lao động - Thương binh và xã hội lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

T​hời gian góp ý: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 26/5/2024. 

Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Địa chỉ: số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0320.3858.400; Hòm thư công vụ: quachdaihuan@haiduong.gov.v​​n

1. Du thao to trinh Quy dinh muc chuan tro giup xa hoi.pdf

2. DC DT Nghi quyet nquy dinh muc chuan tro giup xa hoi.pdf

3. DT BC danh gia tac dong NQ quy dinh muc chuan tro giup xa hoi 2024.pdf

3.1. PHU LUC - BIEU MAU DGTT Ngghi quyet quy dinh muc chuan tro giup xa hoi.pdf

4. BC danh gia thuc trang chinh sach tro giup xa hoi 2024.pdf