Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất sinh hoạt cộng đồng, đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất sinh hoạt cộng đồng, đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Hội Nông dân, Liên minh các hợp tác xã, UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, góp ý hoàn thiện Dự thảo,

Văn bản góp ý hoàn thiện Dự thảo đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 11/7/2024. 

Du thao NQ HDND ve dong bao dan toc thieu so (thang 6.2024)-sau hop To (1).pdf